JAK ZVLÁDNOUT FOTKY

Snad­né kro­ky, kte­ré vás dove­dou k lep­ší kva­li­tě fotek na vašem webu.

Všich­ni zná­me poně­kud otře­pa­né rče­ní, že obrá­zek vydá na tisíc slov. Jak­ko­liv to zní jako klišé, opak je prav­dou, a to obzvlášť v době rych­lých infor­ma­cí a bez­hla­vé­ho skro­lo­vá­ní. Potře­bu­je­te zákaz­ní­ka zaujmout poměr­ně rych­le a obráz­ky tomu vel­mi napo­má­ha­jí. Dob­ře zvo­le­ný obrá­zek pod­trh­ne vaše sdě­le­ní, navo­dí správ­nou atmo­sfé­ru a samo­zřej­mě vás i odpre­zen­tu­je. Tím spíš je důle­ži­té se nad výbě­rem a kva­li­tou zamys­let. A samo­zřej­mě je dob­ré se nau­čit s těmi­to věc­mi aspoň v základ­ní for­mě pracovat.

“Fus­ce imper­di­et imper­di­et massa eu posue­re risus ullam­cor­per vitae. Prae­sent viver­ra odio quis gra­vi­da nunc ut rutrum erat con­gue dui vitae.”

Kvalita

I wri­te for indi­vi­du­als, big & small com­pa­nies, videos, prin­ted pub­li­cati­ons, Blo­gs, and  Apps. Some­ti­mes I even help com­pa­nies build the­ir con­tent stra­te­gy, dri­ve SEO, and cre­a­te the­ir enti­re infor­mati­on archi­tectu­re.

Donec egestas, odio et tem­por mat­tis, lacus augue sagit­tis risus, nec pha­re­tra ligu­la dolor non nisl. Cras jus­to leo, ves­ti­bu­lum et luctus sit. Lorem ipsum dolor sit con­sec­te­tur adi­pis­cing elit. Nunc ex sem, faci­li­sis sed viver­ra nec.

Let’s Start a Conversation