Portugalské graffiti

Umě­ní ve veřej­ném prostoru.

Pro­to­že se chví­li nikam osob­ně nepo­dí­vá­me, roz­hod­la jsem se nabíd­nout kou­sek svých inspi­ra­cí z cest. Už dlou­ho mě fas­ci­nu­je graf­fi­ti. A nechci mlu­vit o tom, že někdo načmárá na zeď, že Fran­ta je debil a že milu­je Maruš­ku. Ani mě neza­jí­ma­jí oby­čej­né a vět­ši­nou nijak gra­fic­ky hod­not­né tagy.

Ve světě často potkávám graffiti umělecká. Někdy jsou to opravdu plnohodnotná umělecká díla a někdy jen vtípek, hezká kombinace nebo podařený obrázek.

Fas­ci­nu­je mě, když potkám stě­nu, kte­rá je evi­dent­ně ote­vře­ným pou­lič­ním plát­nem. Graf­fi­ti se tam růz­ně pře­krý­va­jí a vrst­ví. Kom­bi­na­ce jsou zají­ma­vé a vět­ši­nou je zde vidět jis­tý “respekt”. Nepře­ma­lo­vá­vá se nazdař bůh, ale spíš postup­ně to, co vybled­ne. Nebo na sebe téma­tic­ky nava­zu­jí. Nejsem spe­ci­a­list­ka na toto téma. Jen si jej uží­vám a fotím. Je to pro mě inspi­ra­ce a potě­še­ní. Nabí­zím vám pár svých postře­hů z Por­tu­gal­ska, nasbí­ra­ných na růz­ných mís­tech od jihu až po Lisa­bon a okolí.

Povězte mi o vašem snu!